Regler

§ 1
Ordlista

 1. Tjänstleverantören – IT Advance Sp. z o.o. ul. Strzelców 1c/3 01-348 Warszawa, XII Avd, KRS 0000582498, NIP 5272748241, Regon 362814966 Firmakapital 36 000 zł
 2. Service – internetservice som tillhör Tjänstleverantören, tillgänglig på domänen: FullSurveys.com
 3. Deltagare – varje fysisk person (Konsument eller en person utan Konsumentstatus) som är registrerad i Tjänsten.
 4. Användare – varje fysisk person (Konsument eller en person utan Konsumentstatus) däribland Deltagare, som går igenom Servicens innehåll.
 5. Konsument – fysisk person som ingår en juridisk handling med Tjänstleverantören (avtal om tjänstleverans genom Servicen) då handlingen inte har direkt samband med personens närings- och/eller yrkesverksamhet.
 6. Tjänster – samtliga elektroniska tjänster som levereras av Tjänsteleverantören till Användare och Deltagare i enlighet med dessa Regler, i synnerhet deltagande i marknadsundersökningar och opinionsundersökningar genom Servicen.
 7. Regler – dessa regler.
 8. Registrering – engångsåtgärd då Användaren öppnar ett konto på administrationspanelen som tillhandahålls av Tjänsteleverantören på Servicesidan.
 9. Avtal om tjänstleverans – avtal som ingås inom Servicen mellan Tjänstleverantören och Deltagaren i enlighet med Regler. Avtalet gäller Tjänstleverantörens Service gentemot Deltagaren.
 10. Nyhetsbrev – elektronisk information som skickas via e-post till Servicens Användare.

§ 2
Allmänna regler

 1. Reglerna beskriver i synerhet Servicens art och omfattning, villkor för den elektroniska Servicen, villkor för ingående och avslutande av Avtal om elektroniska tjänstleveranser, reklamförfarande samt regler för användning av Service.
 2. För att ingå ett Avtal och kunna använda Servicen är det nödvändigt att ha tillgång till Internet, e-post och webbläsare.
 3. Användarens kostnader Internetanvändning beror på teleoperatören eller Internettjänstleverantören och dessa kostnader belastar Användaren.
 4. Tjänstleverantören kan kommunicera med Användaren och Användaren med Tjänstleverantören genom e-post (info@FullSurveys.com), personligen eller brevledes – posten skickas till Tjänstleverantörens adress.
 5. All elektronisk korrespondens som skickas av Tjänstleverantören skyddas av antivirusprogram och skickas enbart till bestämd Användare.
 6. För att kunna till fullo utnyttja Servicens alla möjligheter måste Användaren registrera sig. Registreringen är frivillig men nödvändig för att ingå avtal med Tjänstleverantören om leverans av tjänster. Registreringen är en engångsåtgärd. Användarens alla senare åtgärder görs efter dennes inloggning där Användarens e-post adress eller login uppges.
 7. Det är förbjudet för alla som använder Servicen (inklusive Användarna) att lägga ut olagliga innehåll.

§ 3
Deltagarregler (ingående av avtal om tjänstleverans)

 1. Avtal om tjänstleverans ingås av Användaren i samma stund denne använder valfri Service som tillhandahålls av Tjänstleverantören och som kräver registrering eller inloggning, i synerhet Tjänster inom marknadsundersökningar och opinionsundersökningar.
 2. Det är frivilligt för Deltagaren att använda Tjänsten inom Servicen.
 3. Varje person som uppfyller villkoren i § 2 pkt. 2 i Reglerna, som fyllt 15 år och är bosatt i Sverige kan bli en Deltagare. Fysiska personer som har begränsad rättshandlingsförmåga kan använda valfri Tjänst inom Servicen under förutsättning att denne har tillstånd från sitt juridiska ombud.
 4. Registrering i Servicen görs genom att registreringsformuläret på Servicens hemsida fylls i, villkoren i enlighet med lagen godkänns genom att respektive rutor markeras. Sista åtgärden är att klicka på knappen: ”Registrera mitt konto”. Tjänstleverantören möjliggör även Registrering med Facebook eller Google+ profilen.
 5. Deltagaren fyller i formuläret i Servicen och bekräftar att uppgifter som lämnats där är riktiga.
 6. När registreringsformuläret är korrekt ifyllt skickas ett e-postmeddelande till Deltagaren från Tjänstleverantören. Meddelandet innehåller en aktiveringslänk. Det är nödvändigt att klicka på aktiveringslänken för att bekräfta Registrering i Servicen.
 7. Till den e-postadressen som uppgetts i registreringsformuläret, skickas inbjudan till deltagande i enkäter. Varje inbjudan innehåller länk till enkäten, information om den uppskattade tiden som enkäten kommer att ta samt information om ersättning för genomförande av enkäten. Enskilda Deltagare tilldelas enkäter enbart av Tjänstleverantören. Detta sker med stöd av den information som Deltagaren lämnat vid Registrering i Servicen och senare de uppgifter som denne uppger i sin profil som finns i Servicen.
 8. Deltagaren får en inbjudan maximalt var tredje dag, detta beror dock på vilka ämnen som de aktuella undersökningarna berör.

§ 4
Deltagarens rättigheter och plikter

 1. Deltagaren förpliktar sig att aktivt delta och svara på de enkäter som skickas till den vid Registreringen uppgivna e-postadress.
 2. Deltagaren förpliktar sig att lämna ärliga och sanningsenliga svar på alla frågor i enkäten. Alla oärliga och icke sanningsenliga svar utgör en överträdelse mot Reglerna.
 3. Deltagaren har rätt att neka deltagande i enkäten som denne bjudits in till. Nekande till inbjudan tre gånger i följd utgör en överträdelse mot Reglerna.
 4. Deltagaren får ersättning för ärlig och sanningsenlig ifyllning av enkäten. Ersättningsbeloppet uppges varje gång i inbjudan och beror på antalet frågor i enkäten. Ersättningsbeloppet läggs automatiskt till Deltagarens profil i Servicen efter att enkäten fyllts i enligt innehållet i Regler. Deltagaren kan överföra sina medel till det av denne angivna bankkonto efter att det på dennes profil i Servicen samlades ett belopp av minst 100 SEK Pengarna skickas med PayPal.

§ 5
Reklamation

 1. Deltagaren har rätt att lämna reklamation gällande leverans av Tjänster.
 2. Reklamationen kan skickas med post till Tjänstleverantörens adress eller via e-post till: info@FullSurveys.com
 3. Före reklamationen lämnas in är det tillrådligt att kontakta Tjänstleverantören via e-post – detta påskyndar hanteringen av reklamationsärendet.
 4. Tjänstleverantören rekommenderar att Användaren uppger kontaktuppgifter samt noga beskriver reklamationsgrunden samt krav gentemot Tjänstleverantören.
 5. Tjänstleverantören kommer att behandla reklamationen inom 14 dagar från delgivningsdagen. Resultatet meddelas Deltagaren med rekommenderat brev skickat till den angivna adressen eller via e-post till den e-postadressen som Deltagaren uppgivit i registreringsformulären.
 6. Tjänstleverantören förutsätter att tvister i samband med reklamationsförfarande inte kan lösas utanför domstol.
 7. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumettvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) löses alla tvister utanför domstol gällande Internetförsäljningsavtal resp. avtal om tillhandahållande av tjänster mellan konsumenter bosatta inom EU och företag med säte inom EU på ODR plattformen (Online Dispute Resolution). Plattformen hittar du på länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvistlösning genom ODR är avgiftsfri och frivillig.

§ 6
Uppsägning av avtal och frångående av avtal

 1. Avtal om elektroniska Tjänster kan sägas upp av båda Parter.
 2. Deltagaren kan när som helst säga upp Avtalet om leverans av elektronisk Tjänst genom att skicka lämplig disposition till Tjänstleverantörens e-postadress: (info@FullSurveys.com) eller genom att avsluta utnyttjande av Tjänsten.
 3. Deltagaren har, i egenskap av Konsument, rätt att frångå avtalet utan att uppge någon orsak genom att lämna en lämplig förklaring inom 14 dagar från dagen för slutande av avtalet. För att denna tidsfrist ska hållas räcker det att förklaringen skickas innan tiden går ut. Rätten att frångå ett avtal som slutits på distans tillfaller inte Konsumenten gällande Tjänster där Tjänstleverantören tillhandahållit Tjänsten med Konsumentens tydliga bifall och när Konsumenten informerades innan Tjänsten levererades att efter leveransen från Tjänstleverantören förlorar Konsumenten rätten att frångå avtalet.
 4. Vid frångående av avtalet kan Konsumenten använda förklaringsmallen nedan, detta är dock inte obligatoriskt.

MALL FÖR FRÅNGÅENDE AV AVTAL
(detta formulär ska fyllas i och skickas in enbart ifall man önskar att frångå avtalet)
- Adressat:
IT Advance Sp. z o.o., ul. Strzelców 1c/3, 01-348 Warszawa
e-post: info@FullSurveys.com
- Jag/Vi (*) förklarar härmed att jag/vi (*) vill frångå avtalet om försäljning av (*), avtalet om leverans av (*), avtalet om utförande av (*), serviceavtal (*)

………………………………………………………………………………………..
– Datum för slutande av avtal (*)/mottagande (*)
…………………………………………………………………………………………
– Konsumentens/konsumenternas för och efternamn …………………………………………………………………………………………
– Konsumentens/konsumenternas adress
…………………………………………………………………………………………
– Konsumentens/konsumenternas underskrift (enbart om formuläret skickas med traditionell post)
- Datum

 1. Förklaringen om frångående av avtal kan skickas till Tjänsteleverantörens adress, dvs. IT Advance Sp. z o.o., ul. Strzelców 1c/3, 01-348 Warszawa eller till e-post: info@FullSurveys.com
 2. Deltagaren utan Konsumentstatus har inte rätten att frångå avtalet inom 14 dagar.
 3. Tjänstleverantören har rätt att säga upp Avtalet om tillhandahållande av elektroniska Tjänster ifall:
 4.  Deltagaren överträder Reglerna och reagerar inte på Tjänstleverantörens uppmaningar att sluta/avstå från dessa trots att tidsfristen på 3 dagar från uppmaningens utskick har förflutit,
 5. Deltagaren lägger ut innehåll som strider med den gällande lagen.
 6. Tjänstleverantören informerar Delägaren om uppsägning av Avtalet inom 24 timmar från uppsägningen.

§ 7
Skydd av personuppgifter och sekretess   

Regler gällande skydd av personuppgifter och sekretess samt
Nyhetsbrev finns under fliken „Integritetspolicy”.

§ 8
Slutbestämmelser

 1. I alla ärenden som inte regleras av dessa Regl gäller de allmänt gällande lagbestämmelser, i synnerhet bestämmelser i Civillagen samt förordning av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster samt förordning av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter.
 2. Reglerna utesluter inte och begränsar inte Konsumentens rättigheter som tillfaller denne i enlighet med den gällande lagen. Vid oenigheter mellan dessa Regler och den gällande lagen om Konsumentens rättigheter, tillämpas i första hand föreskrifter och bestämmelser i lagen. Regler gällande avtal som skulle visa sig vara ofördelaktiga för Konsumenten i jämförelse med lagens föreskrifter ogillas och i dess ställe tillämpas således föreskrifter enligt den gällande lagen.
 3. Reglerna finns tillgängliga för alla Användare i elektronisk version på Servicesidor: FullSurveys.com (fliken „Bestämmelser”) och gäller i denna version från den 15 juni 2016.
 4. Användaren får spara, säkra och ta del av avtalets innehåll genom:
 5. tillhandahållande/tillgänglighet av Reglerna i enlighet med § 8 pkt. 3 i Bestämmelser

ett e-postmeddelande som skickas till Användaren.