Reglement

§ 1 
Definitioner

 1. Tjenesteudbyder – IT Advance Sp. z o.o. ul. Strzelców 1c/3 01-348 Warszawa, XII. Afdeling for Økonomiske, KRS 0000582498, NIP 5272748241, Regon 362814966 Selskabskapital 36 000 zł
 2. Service – internetservice, som ejes af Tjenesteudbyderen, og er tilgængelig på domæneadressen FullSurveys.com.
 3. Deltager – hver fysisk person (Forbruger eller person, der ikke har status som Forbruger), som er registreret i Servicen.
 4. Bruger – hver fysisk person (Forbruger eller person, der ikke har status som Forbruger), som gennemser Servicen, herunder Deltager.
 5. Forbruger – hver fysisk person, der indgår samarbejde med Tjenesteudbyderen (aftale om levering af tjenesteydelser via Servicen), hvor samarbejdet ikke direkte er forbundet med denne persons erhvervs- eller jobmæssige aktivitet.
 6. Tjenesteydelser – alle tjenesteydelser, der leveres elektronisk af Tjenesteudbyderen til Brugere og Deltagere på baggrund af nærværende Reglement, herunder især deltagelse i markedsundersøgelser og meningsmålinger via Servicen.
 7. Reglement – nærværende Reglement.
 8. Registrering – engangshandling, der består i oprettelse af konto af Brugeren ved hjælp af administrationspanelet, der er gjort tilgængeligt af Tjenesteudbyderen i Servicen.
 9. Aftale om levering af tjenesteydelser – aftale indgået i Servicen på baggrund af Reglementet, mellem Tjenesteudbyderen og Deltageren, med henblik på levering af tjenesteydelser af Tjenesteudbyderen til Deltageren.
 10. Nyhedsbrev – oplysninger, der sendes via elektronisk post til Brugere.

§ 2 
Generelle bestemmelser

 1. Reglementet fastsætter omfanget og typer af de leverede Tjenester, samt betingelser for elektronisk levering af Tjenester, indgåelse og ophævelse af Aftaler om elektronisk levering af tjenesteydelser, behandling af reklamationer og brug af Servicen.
 2. Indgåelse af Aftale om levering af tjenester og brug af Servicen kræver adgang til en maskine med forbindelse til internettet, e-mail og webside browser.
 1. Omkostninger i forbindelse med Brugerens internetbrug afholdes af Brugeren og afhænger af priser, der opkræves af Brugerens internetudbyder eller teleselskab.
 2. Tjenesteudbyderen kan kommunikere med Brugeren, og Brugeren med Tjenesteudbyderen, via e-mail (info@FullSurveys.com), personligt og pr. brev til til Tjenesteudbyderens adresse.
 3. Al elektronisk korrespondance, der sendes af Tjenesteudbyderen, er virusbeskyttet og rettet kun til den bestemte Bruger.
 1. Brugeren skal registrere sig med henblik på at få fuld adgang til Servicens funktionaliteter. Registreringen er frivillig, men nødvendig for at kunne indgå Aftale om levering af tjenester med Tjenesteudbyderen. Registreringen er en engangshandling. Efterfølgende brug af Servicen af en registreret Bruger kræver login med Brugerens e-mailadresse og password.
 2. Det er forbudt for personer, der anvender Servicen (herunder Brugere), at uploade ulovligt indhold dertil.

§ 3
Betingelser for deltagelse (indgåelse af Aftale om levering af tjenesteydelser)

 1. Aftale om levering af tjenesteydelser bliver indgået af Brugeren i det øjeblik denne har benyttet hvilken som helst tjenesteydelse, der udbydes af Tjenesteudbyderen, og kræver Registrering eller login, herunder især Tjestesteydelse, der består i deltagelse i markedsundersøgelser og meningsmålinger.
 2. Brug af Tjenesteydelser via Servicen er helt frivillig for Deltageren.
 3. Alle personer, der opfylder betingelser i denne Reglements § 2, stk. 2, er fyldt 15 år på registreringsdagen og bor fast i Danmark, kan blive Deltager. Fysiske personer, der har begrænset retlig handleevne, kan anvende alle Tjenesteydelser i Servicen efter forudgående samtykke fra deres lovlige værge.
 4. Registrering i Servicen foregår ved udfyldning af registreringsformularen på Servicens hovedside, afgivelse af de i henhold til loven påkrævede erklæringer ved at sætte flueben i den relevante checkbox og klikning på ”Registrér min konto”. Registreringen kan også foregå via Deltagerens profil på Facebook eller Google+.
 5. Ved at udfylde registreringsformularen i Servicen erklærer Deltageren, at de opgivne persondata er sande og rigtige.
 6. Efter korrekt udfyldelse af registreringsformularen får Deltageren en e-mail besked fra Tjenesteudbyderen, med et link, som skal klikkes for at bekræfte Registreringen i Servicen.
 7. Deltageren tilsendes indbydelser til at deltage i undersøgelser på den e-mailadresse, som blev opgivet i registreringsformularen. Indbydelsen indeholder link til spørgeskema og oplysninger om forventet udfyldelsestid og honorar. Tjenesteudbyderen vælger respondenter til de enkelte undersøgelser blandt Deltagere på baggrund af oplysninger opgivet under Registreringen og i Deltagerens profil i Servicen.
 8. Deltageren får tilsendt indbydelser ikke oftere end hver 3. dag, afhængig af de forskellige undersøgelsers tema.

§ 4
Deltagerens rettigheder og pligter

 1. Deltageren forpligter sig til aktiv deltagelse i form af udfyldelse af spørgeskemaer, som bliver tilsendt den e-mailadresse, der blev opgivet under Registreringen.
 2. Deltageren forpligter sig til at give sande og ærlige svar på spørgeskemaets spørgsmål. Afgivelse af urigtige svar og ufyldestgørende besvarelse udgør en overtrædelse af Reglementets bestemmelser.
 3. Deltageren kan afvise at deltage i en undersøgelse, som han/hun er blevet inviteret til. Afviser Deltageren tre gange i træk, er det en overtrædelse af Reglementets bestemmelser.
 4. Deltageren får honorar for fyldestgørende og ærlig besvarelse af spørgeskemaets spørgsmål. Honorarets beløb opgives altid i indbydelser til at deltage i de enkelte undersøgelser og afhænger af antallet af spørgsmål. Beløbet bliver automatisk tilskrevet Deltagerens konto i Servicen efter udfyldelsen af spørgeskemaet i overensstemmelse med nærværende Reglements bestemmelser. Deltageren kan overføre honoraret til sin bankkonto efter at have opsamlet minimum 80 DKK på sin konto i Servicen. Honoraret overføres via PayPal.

§ 5
Reklamationer

 1. Deltageren har ret til at indgive reklamationer over forhold, der er forbundet med udførelsen af Tjenesteydelser.
 1. Reklamationer kan sendes pr. brev til Tjenesteudbyderens adresse eller pr. mail til: info@FullSurveys.com.
 1. Det anbefales at kontakte Tjenesteudbyderen pr. mail inden indgivelsen af reklamationen – det vil fremme behandlingen af sagen.
 2. Det anbefales, at Deltageren i sin reklamation opgiver sine kontaktdata og nøjagtigt beskriver årsagen til reklamationen samt sine krav mod Tjenesteudbyderen.
 3. Tjenesteudbyderen behandler reklamationen inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen. Deltageren får besked om sagens udfald pr. rekommanderet brev sendt til den i reklamationen opgivne adresse eller pr. mail til den adresse, der blev opgivet i registreringsformularen.
 4. Tjenesteudbyderen forventer ikke mulighed for udenretslig bilæggelse af tvister vedr. reklamationssager.
 1. Iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om OTB på forbrugerområdet), er den såkaldte ”OTB-platform” (OTB = onlinetvistbilæggelse) et sagsbehandlingsredskab, der finder anvendelse på udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende aftalemæssige forpligtelser, som opstår i forbindelse med købs- eller tjenesteydelsesaftaler online mellem forbrugere, der er bosiddende i Unionen, og erhvervsdrivende, der er etableret i Unionen. OTB-platformen er tilgængelig på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Anvendelse af platformen til bilæggelse af tvister er vederlagsfri og frivillig.

§ 6 
Ophævelse af Aftalen og fortrydelsesret

 1. Aftale om levering af elektroniske tjenesteydelser kan ophæves af begge parter.
 2. Deltageren kan til enhver tid ophæve Aftalen ved at sende meddelelse derom til Tjenesteudbyderens adresse (info@FullSurveys.com) eller ved at ophøre med at bruge Tjenesteydelser.
 3. Deltageren, der er en Forbruger, har ret til at fortryde en aftale indgået på afstand, indenfor en periode på 14 dage uden at opgive en årsag, ved at afgive en skriftlig meddelelse derom. For at overholde fristen skal meddelelsen afsendes inden dens udløb. Forbrugeren har dog ikke ret til at fortryde aftalen, såfremt Tjenesteudbyderen har leveret en Tjenesteydelse med udtrykkelig samtykke fra Forbrugeren, som forinden blev gjort bekendt med, at han/hun efter leveringen af Tjenesteydelsen ville miste sin fortrydelsesret.
 4. Forbrugene kan anvende nedenstående eksempel på erklæring om fortrydelse af aftale, men er ikke forpligtet dertil.

EKSEMPEL PÅ ERKLÆRING OM FORTRYDELSE AF AFTALE
(formularen bør udfyldes og sendes til Tjenesteudbyderen for at fortryde Aftalen)
– Modtager:
IT Advance Sp. z o.o., ul. Strzelców 1c/3, 01-348 Warszawa
E-mail: info@FullSurveys.com
– Jeg/vi(*) herved oplyser, at jeg/vi fortryder nedennævnte aftale om salg af varer (*) aftale om levering af varer (*) aftale om fremstilling af varer (*)/aftalen om levering af tjenesteydelser(*)
………………………………………………………………………………………..
– Dato for aftalens indgåelse(*)/modtagelse(*)
…………………………………………………………………………………………
– Forbrugerens(-rnes) fulde navn(-e)
…………………………………………………………………………………………
– Forbrugerens(-rnes) adresse(-r)
…………………………………………………………………………………………
– Forbrugerens(-rnes) underskrift(-r) – hvis formularen sendes i papirform
– Dato

 1. Erklæring om ophævelse af Aftalen skal indsendes skriftligt pr. brev til Tjenesteudbyderens adresse, dvs. IT Advance Sp. z o.o., ul. Strzelców 1c/3, 01-348 Warszawa, eller pr. mail til: info@FullSurveys.com.
 2. Deltagere, der ikke har status som Forbrugere, har ikke ret til at ophæve Aftalen indenfor en periode på 14 dage fra indgåelsen.
 3. Tjenesteudbyderen har ret til at ophæve Aftalen om levering af elektroniske tjenesteydelser, såfremt:
 4. Deltageren overtræder Reglementets bestemmelser – efter forudgående at have rettet til Deltageren en opfordring til at standse disse overtrædelser, i tilfælde af manglende reaktion på denne opfordring i en periode på 3 dage fra dens afsendelse,
 5. Deltageren uploader ulovligt indhold til Servicen.
 6. Tjenesteudbyderen underretter Deltageren om ophævelse af Aftalen senest 24 timer efter ophævelsen.

§ 7
Persondatabeskyttelse og fortrolighed

Bestemmelser om persondatabeskyttelse og fortrolighed findes i fanen ”Fortrolighedspolitik”.

§ 8
Øvrige bestemmelser

 1. De gældende lovregler finder anvendelse på forhold, der ikke er reguleret i dette Reglement – herunder især civilloven, lov af 18. juli 2002 om elektronisk levering af tjenesteydelser og lov af 30. maj 2014 om forbrugerretigheder.
 2. Nærværende Reglement udelukker eller begrænser ikke nogen af Brugerens rettigheder, der tilkommer ham/hende på baggrund af gældende lov. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Reglementets bestemmelser og gældende lovregler, der danner grundlag for forbrugerrettigheder, har disse lovregler forrang. Aftalebestemmelser, der er mindre gunstige for Forbrugeren end bestemmelserne i loven om forbrugerretigheder er ugyldige og erstattes af denne lovs regler.
 3. Reglementet er tilgængelig for alle Brugere i elektronisk form på FullSurveys.com (fanen ”Reglement”) og den aktuelle version er gældende fra d. 15. juni 2016.
 4. Indholdet af den indgåede Aftale bliver bevaret, sikret og gjort tilgængeligt for Brugeren ved at:
 5. tilvejebringe adgang til Reglementet som beskrevet ovenfor i § 8, stk. 3,
 6. sende e-mail besked til Brugeren.